សាលា​បើកបរ​រថយន្ត - វរសេនាតូច លេខ៩០២

សាលា​បើកបរ​រថយន្ត - វរសេនាតូច លេខ៩០២ in ស្រុកសំរោងទង.

សាលា​បើកបរ​រថយន្ត - វរសេនាតូច លេខ៩០២

landuse
military