គ្លីនិក រ៉ាក់

គ្លីនិក រ៉ាក់ is a clinic in ខេត្តតាកែវ.