បញ្ជាការដ្ឋាន តំបន់ប្រតិបត្តិការសិកតាកែវ

បញ្ជាការដ្ឋាន តំបន់ប្រតិបត្តិការសិកតាកែវ in ខេត្តតាកែវ.

បញ្ជាការដ្ឋាន តំបន់ប្រតិបត្តិការសិកតាកែវ

landuse
military