ផ្ទះ ពូ ម៉ា

ផ្ទះ ពូ ម៉ា is a building in ខេត្តតាកែវ.