ផ្ទះ យាយ សុំ

ផ្ទះ យាយ សុំ is a building in ខេត្តតាកែវ.