ផ្ទះ អ៊ី វឿន

ផ្ទះ អ៊ី វឿន is a building in ខេត្តតាកែវ.