ម៉ាស្ជិឌ ត្រពាំងលើក

ម៉ាស្ជិឌ ត្រពាំងលើក is a place of worship in ខេត្តតាកែវ.