លោកគ្រូ គង់ ឯកោ

លោកគ្រូ គង់ ឯកោ is a shop in ខេត្តតាកែវ.

លោកគ្រូ គង់ ឯកោ

Shopping
Yes
building
Yes