វត្តមង្គលមានលក្ខណ៍

វត្តមង្គលមានលក្ខណ៍ is a place of worship in ខេត្តតាកែវ.

វត្តមង្គលមានលក្ខណ៍

Object
Religion
building
Yes