វត្តស្រីសិទ្ធិ

វត្តស្រីសិទ្ធិ is a place of worship in ខេត្តតាកែវ.

វត្តស្រីសិទ្ធិ

Object
Religion
building
Yes