វត្តអង្គរុន

វត្តអង្គរុន is a place of worship in ខេត្តតាកែវ.

វត្តអង្គរុន

Object
Religion
building
Yes