សាលាភាសាកូរ៉េ ខេមកូ

សាលាភាសាកូរ៉េ ខេមកូ is a building in ខេត្តតាកែវ.