ស្ពានខ្មៅ

ស្ពានខ្មៅ is a street in ខេត្តតាកែវ.

ស្ពានខ្មៅ

type of road
District road