ទន្លេ​មេគង្គ

ទន្លេ​មេគង្គ in ខេត្តត្បូងឃ្មុំ.

ទន្លេ​មេគង្គ

waterway
river