ភូមិបំណក់

ភូមិបំណក់ in ខេត្តពោធិ៍សាត់.

ភូមិបំណក់