វត្តបំណក់

វត្តបំណក់ is a place of worship in ខេត្តពោធិ៍សាត់.

វត្តបំណក់

Object
Religion
building
Yes