ផ្លូវជាតិលេខ៤៥ មហាវិថីរាម

ផ្លូវជាតិលេខ៤៥ មហាវិថីរាម is an asphalted street with three lanes in ស្រុកព្រៃនប់.

ផ្លូវជាតិលេខ៤៥ មហាវិថីរាម

type of road
Country or state road
Lanes
3
Information
Ream NP Office