ស្ទឹងខាំផា

ស្ទឹងខាំផា in ខេត្តរតនគិរី.

ស្ទឹងខាំផា

waterway
river