شهرستان آذرشهر

شهرستان آذرشهر
بخش حومه
شیرامین
قاضی جهان
قبله داغی
ینگجه
بخش ممقان
شهرک
بخش گوگان
تیمورلو
دستجرد