شهرستان آذرشهر

شهرستان آذرشهر
بخش حومه
شیرامین 2
قاضی جهان 67
قبله داغی 4
ینگجه 4
بخش ممقان
شهرک 11
بخش گوگان
تیمورلو 32
دستجرد 18