شهرستان اسکو

شهرستان اسکو

شهرستان اسکو
بخش ایلخچی
جزیره
شورکات جنوبی
بخش مرکزی
باویل
سهند
گنبر