شهرستان اهر

شهرستان اهر
بخش مرکزی
آذغان
اوچ هاچا
بزکش
قشلاق
ورگهان
گویجه بل
بخش هوراند
دودانگه
دیکله
چهاردانگه