شهرستان اهر

شهرستان اهر
بخش مرکزی
آذغان 5
اوچ هاچا 10
بزکش 14
قشلاق 4
ورگهان 0
گویجه بل 23
بخش هوراند
دودانگه 4
دیکله 0
چهاردانگه 1