شهرستان بستان آباد

شهرستان بستان آباد

شهرستان بستان آباد
بخش تیکمه داش
اوجان شرقی 5
سهندآباد 4
عباس شرقی 1
عباس غربی 8
بخش مرکزی
اوجان غربی 7
شبلی 14
قوریگل 12
مهرانرود جنوبی 9
مهرانرود مرکزی 12