بخش مرکزی

بخش مرکزی
بناجوی شرقی 3
بناجوی شمالی 75
بناجوی غربی 299