شهرستان تبریز

شهرستان تبریز

شهرستان تبریز
بخش خسروشاه
تازه کند 2
لاهیجان 203
بخش مرکزی
آجی چای 118
اسپیران 7
سردصحرا 11
میدان چای 49
تبریز 4259