شهرستان جلفا

شهرستان جلفا

شهرستان جلفا
بخش سیه رود
دیزمارغربی 0
نوجه مهر 3
بخش مرکزی
ارسی 11
داران 0
شجاع 58