شهرستان خداآفرین

شهرستان خداآفرین
بخش مرکزی
بسطاملو 0
کیوان 2
بخش منجوان
دیزمارشرقی 0
منجوان شرقی 3
منجوان غربی 5
بخش گرمادوز
گرمادوزشرقی 0
گرمادوزغربی 0