شهرستان سراب

شهرستان سراب

شهرستان سراب
بخش مرکزی
آغمیون 10
ابرغان 6
حومه 48
رازلیق 3
صائین 2
ملایعقوب 0
بخش مهربان
آلان برآغوش 1
اردلان 1
شربیان 2