شهرستان شبستر

شهرستان شبستر
بخش تسوج
چهرگان 1
گونی غربی 5
بخش صوفیان
رودقات 3
میشوجنوبی 19
چله خانه 11
بخش مرکزی
سیس 5
گونی شرقی 22
گونی مرکزی 16