شهرستان عجب شیر

شهرستان عجب شیر

شهرستان عجب شیر
بخش قلعه چای
دیزجرودشرقی 1
کوهستان 1
بخش مرکزی
خضرلو 4
دیزجرودغربی 275