شهرستان مراغه

شهرستان مراغه

شهرستان مراغه
بخش سراجو
سراجوی جنوبی 0
سراجوی شرقی 2
قوری چای غربی 0
بخش مرکزی
سراجوی شمالی 8
سراجوی غربی 44
قره ناز 95