شهرستان مرند

شهرستان مرند

شهرستان مرند
بخش مرکزی
بناب 11
دولت آباد 104
زنوزق 5
کشکسرای 1
میشاب شمالی 15
هرزندات شرقی 3
هرزندات غربی 2
بخش یامچی
ذوالبین 27
یکانات 1