شهرستان مرند

شهرستان مرند

شهرستان مرند
بخش مرکزی
بناب
دولت آباد
زنوزق
کشکسرای
میشاب شمالی
هرزندات شرقی
هرزندات غربی
بخش یامچی
ذوالبین
یکانات