شهرستان ملکان

شهرستان ملکان

شهرستان ملکان
بخش لیلان
لیلان جنوبی
لیلان شمالی
بخش مرکزی
گاودول شرقی
گاودول غربی
گاودول مرکزی