شهرستان ملکان

شهرستان ملکان

شهرستان ملکان
بخش لیلان
لیلان جنوبی 10
لیلان شمالی 12
بخش مرکزی
گاودول شرقی 0
گاودول غربی 38
گاودول مرکزی 20