شهرستان میانه

شهرستان میانه
بخش ترکمانچای
اوچ تپه غربی 1
بروانان شرقی 7
بروانان غربی 3
بروانان مرکزی 8
بخش کاغذ کنان
قافلانکوه شرقی 4
کاغذکنان شمالی 4
کاغذکنان مرکزی 5
بخش کندوان
تیرچائی 2
کندوان 7
گرمه شمالی 1
بخش مرکزی
اوچ تپه شرقی 11
شیخ درآباد 2
قافلانکوه غربی 62
قزل اوزن 2
کله بوزشرقی 3
کله بوزغربی 3
گرمه جنوبی 6