شهرستان هریس

شهرستان هریس

شهرستان هریس
بخش خواجه
بدوستان غربی 4
مواضع خان شرقی 11
مواضع خان شمالی 0
بخش مرکزی
باروق 1
بدوستان شرقی 11
خانمرود 10