شهرستان هشترود

شهرستان هشترود

شهرستان هشترود
بخش مرکزی
سلوک
علی آباد
قرانقو
کوهسار
چاراویماق شمالشرقی
بخش نظرکهریزی
آلمالو
نظرکهریزی