شهرستان هشترود

شهرستان هشترود

شهرستان هشترود
بخش مرکزی
سلوک 0
علی آباد 6
قرانقو 24
کوهسار 31
چاراویماق شمالشرقی 3
بخش نظرکهریزی
آلمالو 3
نظرکهریزی 8