شهرستان ورزقان

شهرستان ورزقان

شهرستان ورزقان
بخش خاروانا
ارزیل
جوشین
دیزمارمرکزی
بخش مرکزی
ازومدل جنوبی
ازومدل شمالی
بکرآباد
سینا