شهرستان ورزقان

شهرستان ورزقان

شهرستان ورزقان
بخش خاروانا
ارزیل 6
جوشین 1
دیزمارمرکزی 2
بخش مرکزی
ازومدل جنوبی 4
ازومدل شمالی 1
بکرآباد 2
سینا 0