شهرستان چاراویماق

شهرستان چاراویماق

شهرستان چاراویماق
بخش شادیان
چاراویماق جنوبشرقی 0
چاراویماق شرقی 2
بخش مرکزی
قوری چای شرقی 0
ورقه 2
چاراویماق جنوبغربی 0
چاراویماق مرکزی 22