شهرستان چاراویماق

شهرستان چاراویماق

شهرستان چاراویماق
بخش شادیان
چاراویماق جنوبشرقی
چاراویماق شرقی
بخش مرکزی
قوری چای شرقی
ورقه
چاراویماق جنوبغربی
چاراویماق مرکزی