شهرستان کلیبر

شهرستان کلیبر

شهرستان کلیبر
آبش احمد
آبش احمد 1
سیدان 0
قشلاق 1
بخش مرکزی
مولان 0
میشه پاره 17
ییلاق 32
پیغان چایی 7