شهرستان ارومیه

شهرستان ارومیه
بخش انزل
انزل جنوبی 7
انزل شمالی 1
بخش سیلوانه
ترگور 2
دشت 2
مرگور 1
بخش صومای برادوست
برادوست 2
صومای جنوبی 0
صومای شمالی 0
بخش مرکزی
باراندوز 7
باراندوزچای جنوبی 2
باراندوزچای شمالی 9
باش قلعه 5
بکشلوچای 11
ترکمان 4
دول 2
روضه چای 106
نازلوی جنوبی 6
ارومیه 885
بخش نازلو
طلاتپه 1
نازلوشمالی 5
نازلوچای 2