شهرستان اشنویه

شهرستان اشنویه

شهرستان اشنویه
بخش مرکزی
اشنویه شمالی 148
دشت بیل 6
بخش نالوس
اشنویه جنوبی 2
هق 5