شهرستان بوکان

شهرستان بوکان

شهرستان بوکان
بخش سیمینه
آختاچی شرقی 9
آختاچی محالی 0
بهی دهبکری 0
بخش مرکزی
آختاچی 13
ایل تیمور 0
ایل گورک 0
بهی فیض الله بیگی 50