شهرستان بوکان

شهرستان بوکان

شهرستان بوکان
بخش سیمینه
آختاچی شرقی
آختاچی محالی
بهی دهبکری
بخش مرکزی
آختاچی
ایل تیمور
ایل گورک
بهی فیض الله بیگی