شهرستان خوی

شهرستان خوی
بخش ایواوغلی
ایواوغلی 2
ولدیان 2
بخش صفائیه
الند 0
سکمن آباد 2
بخش قطور
زری 2
قطور 2
بخش مرکزی
دیزج 30
رهال 33
فیرورق 27
قره سو 44
گوهران 11