شهرستان سلماس

شهرستان سلماس

شهرستان سلماس
بخش کوهسار
شناتال 0
شپیران 0
چهریق 0
بخش مرکزی
زولاچای 63
کره سنی 3
کنارپروژ 2
لکستان 1