شهرستان شاهین دژ

شهرستان شاهین دژ

شهرستان شاهین دژ
بخش کشاورز
کشاورز 3
چهاردولی 0
بخش مرکزی
صفاخانه 1
محمودآباد 66
هولاسو 0