شهرستان مهاباد

شهرستان مهاباد

شهرستان مهاباد
بخش خلیفان
کانی بازار 0
منگورشرقی 1
بخش مرکزی
آختاچی غربی 4
مکریان شرقی 2
مکریان غربی 10
مهاباد 202