شهرستان مهاباد

شهرستان مهاباد

شهرستان مهاباد
بخش خلیفان
کانی بازار
منگورشرقی
بخش مرکزی
آختاچی غربی
مکریان شرقی
مکریان غربی
مهاباد