شهرستان پلدشت

شهرستان پلدشت

شهرستان پلدشت
بخش ارس
گجلرات شرقی 0
گجلرات غربی 1
بخش مرکزی
زنگبار 7
چایباسارشرقی 0