شهرستان پیرانشهر

شهرستان پیرانشهر

شهرستان پیرانشهر
بخش لاجان
لاهیجان شرقی 8
لاهیجان غربی 2
بخش مرکزی
لاهیجان 2
منگورغربی 3
پیران 125