شهرستان چالدران

شهرستان چالدران

شهرستان چالدران
بخش دشتک
آواجیق جنوبی 0
آواجیق شمالی 1
بخش مرکزی
ببه جیک 1
چالدران جنوبی 2
چالدران شمالی 4