شهرستان چالدران

شهرستان چالدران

شهرستان چالدران
بخش دشتک
آواجیق جنوبی
آواجیق شمالی
بخش مرکزی
ببه جیک
چالدران جنوبی
چالدران شمالی