شهرستان اردبیل

شهرستان اردبیل
بخش ثمرین
دوجاق 0
غربی 0
بخش مرکزی
ارشق شرقی 2
بالغلو 14
سردابه 3
شرقی 7
کلخوران 13
اردبیل 2382
بخش هیر
فولادلوی جنوبی 5
فولادلوی شمالی 9
هیر 5