شهرستان خلخال

شهرستان خلخال
بخش خورش رستم
خورش رستم جنوبی 2
خورش رستم شمالی 17
بخش شاهرود
شال 3
شاهرود 2
پلنگا 0
بخش مرکزی
خانندبیل شرقی 91
خانندبیل غربی 4
سنجبدشرقی 1